Letter to the Queen (Dutch and English)

 

The English version of the letter can be found after the Dutch text.

4 augustus 2010

Majesteit,

Aankomende 11 september vertrek ik op een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, Rome en Jeruzalem. Ik vertrek vanuit Leiden en ben van plan elke meter lopend af te leggen. Ik schrijf u dit omdat u uw kersttoespraak van vorig jaar de aanleiding is voor deze onderneming. U besprak daarin het verval van gemeenschapszin, het gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en de rol van internet en sociale media in de huidige samenleving. Uw visie daarop werd niet door iedereen gedeeld. Zo ook niet door mij.

Ik ben het met u eens dat bepaalde sociale waarden in de moderne samenleving aan erosie onderhevig zijn. Er is inderdaad sprake van een zekere verhuftering. Echter, als dit al het gevolg is van een doorgeschoten individualisering, wat ik betwijfel, dan is dat in ieder geval een maatschappelijke tendens, die weliswaar ook op het internet te signaleren valt, maar daar niet noodzakelijkerwijs door wordt versterkt. 

Internet is een medium met vele toepassingen. Als communicatiemiddel is het in principe neutraal. Dat sommige gebruikers grenzen overschrijden hangt samen met de maatschappelijke ontwikkelingen en niet met het internet zelf. De constatering dat ‘virtuele ontmoetingen’ de afstand tussen mensen eerder vergroten dan verkleinen kan volgens mij, en vele sociale media gebruikers met mij, enkel het gevolg zijn van uw onbekendheid met die media en betreft mijns inziens niet de uitkomst van een gedegen analyse. Mijn pelgrimage is bedoeld om u, en alle andere sceptici, te laten zien waartoe sociale media in staat zijn. 

Ik wil via sites als Twitter, Facebook, Hyves en YouTube proberen met mensen in contact te komen langs mijn route. Ik wil hen vragen om een maaltijd en een overnachting. Een maaltijd en een overnachting voor een vreemdeling die daar mogelijk nooit iets tegenover zal kunnen stellen, behalve zijn gezelschap en zijn dankbaarheid. De mensen die ik dit wil vragen ken ik nog niet en de datum van vertrek, 11 september, komt snel dichterbij. Om die mensen te vinden heb ik de hulp nodig van andere sociale media gebruikers die mijn berichten willen delen met hun netwerk en mij kunnen voorstellen aan vrienden of familie onderweg. Zonder sociale media zal ik deze tocht niet kunnen volbrengen.

U begon uw toespraak met het verhaal van Jozef en Maria die een stal aangeboden kregen ter overnachting, omdat de herberg vol was. De middeleeuwse pelgrim ging op pad met een beker en een lepel als bagage en vond onderdak bij medegelovigen. Ik heb een iPhone, en het vertrouwen dat een helpende hand nog wel degelijk te vinden valt, juist met behulp van sociale media.

Ik nodig u hierbij uit om mij te volgen op Facebook of Twitter. Als u van muziek houdt dan zou u ook nog op YouTube kunnen kijken, want ik neem een gitaar mee en ga liedjes schrijven onderweg. Maar op mijn website www.twalkwithme.eu kunt u alles terugvinden. Als u, om wat voor reden dan ook, niet de gelegenheid heeft om mij te volgen via het internet, dan hoop ik u zo nu en dan via kranten en tijdschriften op de hoogte te kunnen houden. En mocht u in uw drukke agenda nog een gaatje hebben en mijn project spreekt u aan, dan bent u uiteraard van harte welkom om een stukje met mij mee te lopen.

Hoogachtend,
Wijnand Boon
 

4-8-2010

Majesty,

On September 11th, I am going on a pilgrimage to Santiago de Compostela, Rome and Jerusalem. I will start in Leiden in the Netherlands and I am set on walking every metre. I am writing to you because your Christmas speech last year was the motivation for this undertaking. You spoke about the decline of our sense of community, the lack of social responsibility and the influence of the internet and social media in modern society, but your vision was not shared by everyone, including me.

I agree with you that certain social values in modern day society are subject to erosion. Indeed you could even argue that there is currently a certain degeneration of social values.  But even if this was caused by too much individualisation - which I doubt - then it is still a social development, which may also be found on the internet, but is not necessarily increased by it.

The internet is a medium with many applications. As a means to communicate it is on principle neutral. That some users cross the line has everything to do with social developments, not with the internet itself. I like many other social media users believe, that your observation that ‘virtual encounters’ increase the distance between people, instead of bringing them together, must come from your lack of acquaintance with social media and not from a thorough analysis. My pilgrimage is meant to show you, and all other sceptics, what social media is capable of.

I will connect with people along my route using sites like Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube, asking some of them for a meal and a place to spend the night. A meal and a place to spend the night offered to a complete stranger who has nothing to offer in return, except his company and gratitude. I don’t yet know the people whome I will ask, and my starting date of September 11th is rapidly approaching. In order to find these people, I will also need the help of fellow social media users who are willing to share my requests with their network or introduce me to family or friends along my route. Without social media I will not be able to complete this journey.

In your speech, you started off with the story of Joseph and Mary, who were offered a stable for the night because the inn was full. The medieval pilgrim carried nothing but a cup and a spoon for luggage and found shelter with fellow believers. I have an iPhone, and I have faith that a helping hand can still be found, especially through the use of social media.

With this letter I invite you to follow me on Facebook or Twitter. If you like music you can also see my YouTube channel, because I’m taking my guitar with me and I will continue writing songs while I’m walking. Everything will be posted on my website www.twalkwithme.eu. In case you are not able to follow me on the internet, for whatever reason, then I hope to get the chance to entertain you in newspapers and magazines every so often. Should you happen to have a tiny bit of space in your agenda and my project interests you, you are, of course, very welcome to walk with me for a bit.

With highest regards,
Wijnand Boon

 
Wijnand Boon